หน้าหลักประวัติภารกิจผู้บังคับบัญชาสาระน่ารู้ติดต่อเรา
 

 

      ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

นาวาอากาศเอก มณเฑียร  หมีโชติ

รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ

 

นาวาอากาศเอก คัชโภชน์  จ่าปะคัง

ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี

เสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ

   

นาวาอากาศโท ไพศาล  บุษบรรณ

รองเสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ

   
   
         

 

 

นาวาอากาศโท พัศพงศ์  พงศ์จตุรภัทร

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ 1

 

นาวาอากาศโท รณณรงค์  อาริยะ

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ 2

 

นาวาอากาศโท สุทธากร  ธนะโสภณ

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ 3