หน้าหลักประวัติภารกิจผู้บังคับบัญชาสาระน่ารู้ติดต่อเรา
 

 

      ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

นาวาอากาศเอก เจริญชัย  สารมานิตย์

รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ

 

นาวาอากาศเอก ศรัณย์ สมคะเณ

ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี

เสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ

   

นาวาอากาศโท ไพศาล  บุษบรรณ

รองเสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ

   
   
         

 

 

นาวาอากาศโท พัศพงศ์  พงศ์จตุรภัทร

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ 1

 

นาวาอากาศโท ธรรมนูญ  คำสุข

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ 2

 

นาวาอากาศโท ณัฐจักร์  ชำนาญศรีสินเพชร

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ 3