หน้าหลักประวัติภารกิจผู้บังคับบัญชาสาระน่ารู้ติดต่อเรา

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการ      กองทัพไทย

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

            กรมปฏิบัติการพิเศษ   มีหน้าที่ เตรียมกำลังปฏิบัติการพิเศษ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ

ตามอำนาจหน้าที่ ของกองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ